Інформація про сектор

Структура сектору взаємодії із правоохоронними органами, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактний             телефон
Твердохліб Юрій Григорович
Завідувач сектору
      
30-4-03
 Багмет Сергій Юрійович
Провідний спеціаліст
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Контактний телефон (04738) 3-04-03
Факс (04738) 3-06-94
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
 
 
Положення
про сектор взаємодії із правоохоронними органами, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Драбівської районної державної адміністрації
 
         1. Сектор взаємодії із правоохоронними органами, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Драбівської райдержадміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації (в межах відповідних повноважень).
          2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної та районної рад, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
         Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» сектор є режимно-секретним органом районної державної адміністрації.
         Реорганізація та ліквідація режимно-секретного органу районної державної адміністрації погоджується з Управлінням Служби безпеки України у Черкаській області. У своїй діяльності сектор взаємодіє з органом СБУ та режимно-секретними органами вищого рівня.
         Під час виконання своїх завдань сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, державними експертами з питань таємниць, постійно діючими технічними, експертними та іншими комісіями, отримує від них дані, необхідні для планування та організації забезпечення охорони державної таємниці.
         3. Свою діяльність сектор здійснює на основі перспективних, квартальних і місячних планів роботи, що затверджуються головою районної державної адміністрації.
         4.  Основними завданнями сектору є:
1) Координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об`єднань громадян щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та мобілізаційної роботи.
2) Організація заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території району, контроль за їх здійсненням, методичне та інформаційне забезпечення цієї роботи.
3) Здійснення заходів щодо переведення  місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій району на  режим роботи в умовах особливого періоду, сприяння виконанню ними мобілізаційних завдань, організація перевірок стану мобілізаційної підготовки.
 4) Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.
5) Своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів, що забезпечують охорону державної таємниці.
6) Запобігання розголошенню секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними юридичними та фізичними особами, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.
7) Виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі діяльності апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, здійснення заходів технічного захисту інформації.
8) Забезпечення запровадження режиму секретності під час виконання всіх видів секретних робіт.
9) Організація та ведення секретного діловодства.
10) Здійснення контролю за станом режиму секретності в апараті, управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації.
        5.Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
       У сфері боротьби зі злочинністю та корупцією:
1) Вивчає, аналізує та контролює виконання законодавчих актів з питань боротьби зі злочинністю та корупцією, заходів щодо реалізації державних, обласних та районних програм профілактики і боротьби із злочинністю  та корупцією, стан додержання вимог законодавства з питань охорони громадянської безпеки, громадського порядку, боротьби зі  злочинністю.
2) Підтримує  постійні зв’язки з правоохоронними органами та Золотонісько-Драбівським  об`єднаним міським  військовим комісаріатом.
3) Інформує голову райдержадміністрації, його першого заступника  про стан боротьби зі злочинністю на території району і вносить пропозиції щодо його поліпшення.
4) Бере участь у підготовці проектів та реалізації районних програм, розпоряджень райдержадміністрації  та доручень голови райдержадміністрації,  рішень колегій райдержадміністрації, заходів з питань діяльності правоохоронних органів, посилення боротьби зі злочинністю та корупцією, мобілізаційної підготовки.
5) Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та корупцією.
6) Розробляє, здійснює та контролює виконання  заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.
7) Веде облік працівників райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
8) Повідомляє у письмовій формі голову райдержадміністрації про  факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень державними службовцями райдержадміністрації.
9) Надає структурним підрозділам райдержадміністрації роз’яснення щодо застосування  антикорупційного законодавства.
10) Організовує проведення нарад (семінарів, навчань) по питаннях боротьби зі злочинністю та корупцією.
11) Висвітлює в засобах масової інформації діяльність державних та правоохоронних органів щодо виконання ними програм та заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю та корупцією.
12) Забезпечує діяльність консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації, організація роботи яких покладена на сектор.
13)  Забезпечує у межах своєї компетенції розгляд звернень, заяв і скарг громадян.
У сфері мобілізаційної роботи:
14)  Бере участь:
-  в укладенні договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;
-  у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;
-  у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період.
15) Організовує підготовку запасного пункту управління райдержадміністрації до роботи в умовах особливого періоду.
16) Взаємодіє із штабом цивільної оборони та  надзвичайних ситуацій у питаннях узгодження планів цивільного захисту з мобілізаційними планами та довготерміновими і  річними програмами мобілізаційної підготовки.
17) Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову й альтернативну (не військову) службу.
18) Вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів.
19) Визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності району, підприємств, установ, організацій.
20) Готує і доводить структурним підрозділам райдержадміністрації вказівки  щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
21) Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної  готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.
22) Забезпечує  подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.
23) Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.
24).Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях.
25) Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.
26)  Контролює:
- здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та  організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі  національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці в умовах особливого періоду;
- розроблення і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період.
27)  Організовує:
- виконання структурними підрозділами райдержадміністрації законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та  мобілізації, у тому числі  з переведення відповідної сфери управління, галузі  національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці на роботу особливого періоду та  здійснює контроль за їх виконанням;
- роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;
- роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в  особливий період;
- роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль  за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо  бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
28) Подає пропозиції  голові райдержадміністрації щодо участі в організації управління району в особливий період.
29) Розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти розпоряджень райдержадміністрації з питань  мобілізаційної підготовки та мобілізації.
30) Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу.
У сфері режимно-секретної роботи:
31) Контролює стан охорони державної таємниці, яка була передана іншим підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням замовлень.
32) Контролює стан і організацію роботи з питань охорони державної таємниці в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації.
33) Готує документи для отримання райдержадміністрацією дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
34) Готує документи для отримання підпорядкованими управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, у разі коли такі дозволи надаються вперше.
35). Здійснює контроль за виконанням секретних документів.
36) Розробляє план заходів щодо забезпечення режиму секретності на особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій.
37) Запобігає розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом »Для службового користування», та випадкам втрат таких документів.
38) Організовує і веде секретне діловодство та архівне зберігання секретних документів.
39) Погоджує заходи щодо охорони державної таємниці в структурних підрозділах райдержадміністрації.
 
6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
- бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;
- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
     - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
     -  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;
     -  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
     -  готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
     -  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
    -  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
    -  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
    -  постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
    -  контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
    -  забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
    -  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
    -  забезпечує захист персональних даних;
    -  здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
    -  здійснює інші передбачені законом повноваження.
    - залучає спеціалістів інших структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ,  організацій (за погодженням з їх керівниками)   для підготовки та розгляду питань,  що належать  до його компетенції;
   - одержує в установленому порядку від інших структурних підрозділів адміністрації,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від районного відділу статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
      - скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;        
      -  подає  голові райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у  розробленні, підготовці та проведенні заходів з мобілізаційної підготовки, а також про  накладення стягнень на осіб, які допустили порушення вимог чинного законодавства і відповідних розпоряджень та з питань мобілізаційної підготовки.
         7. Структура і штатна чисельність  працівників сектору  визначається головою райдержадміністрації.
         8. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається  на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації в установленому порядку.
Особа, що призначається на посаду завідувача сектору, повинна мати повну вищу освіту та відповідний допуск до державної таємниці.
         9. Завідувач сектору:
- організовує роботу сектору і несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на  сектор завдань і функцій;
-  планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;
-  звітує перед головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;
-  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
-  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
-  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
-  представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;
-  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;
 - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;
- забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
- забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
-  здійснює інші повноваження, визначені законом.
         10. Робота сектору здійснюється з додержанням режиму секретності відповідно до чинного законодавства з цих питань.
         11. Сектор  утримується  за рахунок  коштів  державного бюджету, виділених на утримання  апарату райдержадміністрації.