Інформація про сектор

 

Структура  

сектору з питань внутрішньої політики апарату  райдержадміністрації

Прізвище, ім’я, по-батькові
         Посада
Контактний телефон
 
Погоріла Вікторія Миколаївна
 
 Завідувач сектору
30 5 84
 
Коршак Василь Петрович
 
Інженер-програміст
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Контактний телефон (04738) 3-05-84
Факс (04738) 3-06-94
E-mail: vnutrishny_politika.drabiv@ukr.net
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
 
                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                         Розпорядження районної
                                                                               державної адміністрації
                                                                               від 11.01.2017 № 8
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань внутрішньої політики апарату Драбівської районної державної адміністрації
 
           1. Сектор з питань внутрішньої політики апарату Драбівської  районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату Драбівської районної державної адміністрації (далі-райдержадміністрація), що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний йому, заступнику голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків, а з організаційних питань – керівнику апарату райдержадміністрації.
       2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,   актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.
3. Основними завданнями сектору є:
1) аналіз і прогнозування суспільно – політичних процесів у  районі і розвитку інформаційного простору;
2) сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації;
          3) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності райдержадміністрації;
4) організація та контроль за виконанням на території району законодавства України щодо підготовки і проведення виборів та референдумів;
5) організація доступу до публічної інформації в райдержадміністрації, консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує:
інформаційне наповнення сторінок офіційного веб-сайту райдержадміністрації шляхом оприлюднення інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток району;
підготовку за участю інших структурних підрозділів райдержадміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, а також інших питань, надає відповідну організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації в проведенні таких консультацій;
взаємодію райдержадміністрації з інститутами громадянського суспільства, аналізує їх діяльність, готує пропозиції щодо залучення зазначених інститутів до вирішення суспільно-політичних і соціально-економічних питань регіону, вивчення громадської думки;
узгодженість дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з упорядкуванням, оптимізацією та своєчасним оновленням зовнішньої реклами на території району;
ефективну взаємодію із засобами масової інформації (далі – ЗМІ), підтримку діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності райдержадміністрації в ЗМІ;
доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація;
роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів сектору;
захист персональних даних;
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
2) готує:
 проекти розпоряджень райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації та рішень районної ради з питань, що належать до компетенції сектору;
за дорученням керівництва райдержадміністрації заходи з нагоди відзначення державних свят, важливих дат всеукраїнського, районного рівня;
          3) надає:
адміністративні послуги у межах повноважень сектору;
методичну, організаційну допомогу з питань, що належать до компетенції сектору, місцевим осередкам політичних партій, громадським організаціям, ЗМІ;
пропозиції щодо відзначення районними, обласними та державними нагородами представників інформаційної сфери та громадських об’єднань, громадських та політичних діячів та присвоєння їм почесних звань;
         4) здійснює:
моніторинг, аналіз і прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів, громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі;
моніторинг проведення протестних акцій, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує вищі органи влади і громадськість про результати їх розгляду;
моніторинг висвітлення у ЗМІ діяльності райдержадміністрації, організовує оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо;
організаційно-правове збезпечення діяльності громадської ради;
5) бере участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку району;
6) реалізовує державну політику стосовно захисту інформації з обмеженим доступом в межах повноважень сектору;
7) вживає заходи для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;
8) співпрацює з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в розробці проектів нормативних актів з метою забезпечення реалізації державної політики у суспільно-політичній сфері, сприяння розвитку громадського суспільства;
9) готує матеріали до виступів голови райдержадміністрації на нарадах, колегіях, зустрічах тощо з питань, що належать до компетенції сектору;
10) інформує облдержадміністрацію про стан і тенденції суспільно-політичних процесів, виконання завдань державної і регіональної політики та основні події соціально-економічного життя району;
11) аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі регіону;
12) сприяє організації просвітницьких кампаній для представників інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної політики;
13) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування;
14) організовує, контролює та координує роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки та проведення на території району референдумів і виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних голів;
15) реалізує та контролює дотримання чинного законодавства щодо прав національних меншин, узагальнює практику його застосування;
16) вивчає та аналізує тенденції етнічного, національного, етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних відносин, координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин;
17) аналізує і координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, висвітлення у ЗМІ завдань, що випливають із актів органів державної влади вищого рівня;
18) аналізує та узагальнює інформацію щодо ситуації в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ;
19) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення і розвиток інформаційної галузі в районі;
20) розробляє методичні рекомендації, інформаційно-довідкові матеріали з питань реалізації в районі державної політики в інформаційній сфері, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин, надає методичну й практичну допомогу іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції сектору;
21) розглядає:
питання, пов’язані з реалізацією завдань державної та регіональної політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;
звернення громадян, підприємств, установ та організацій, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції сектору;
22) опрацьовує запити й звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад у частині повноважень сектору;
23) бере участь у:
розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи у межах компетенції сектору;
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади у межах компетенції сектору;
24) взаємодіє з:
районними, обласними, всеукраїнськими ЗМІ, а також журналістами з метою вчасного, оперативного та об’єктивного поширення інформації про діяльність керівництва райдержадміністрації через ЗМІ;
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами району з метою забезпечення широких зв’язків з громадськістю за допомогою ЗМІ;
25) здійснює організаційне забезпечення роботи ради районної державної адміністрації з питань взаємодії з районними організаціями політичних партій та регіональної ради з питань взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого смоврядування;
26) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.
5. Сектор має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів, центральних органів виконавчої влади,  підприємств,  установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;
4) розробляти методичні матеріали і рекомендації з питань, віднесених до його компетенції;
5) вносити пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо удосконалення роботи веб-сайту райдержадміністрації.
6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами.
7. Структура сектору та гранична чисельність його працівників затверджується головою райдержадміністрації.
8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації в установленому законодавством порядку.
9. Завідувач сектору:
1)  здійснює керівництво діяльністю сектором, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, визначає ступінь відповідальності спеціалістів;
2) розробляє посадову інструкцію спеціаліста сектору та здійснює контроль за їх виконанням;
3) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
4) планує роботу сектору, вносить пропозиції до плану роботи райдержадміністрації;
5) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
6) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
7) бере участь у засіданнях колегії райдержадміністації та допоміжних органів райдержадміністрації, пленарних засіданнях районної ради, засіданнях виконавчих комітетів сільських (селищних) рад.
10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету, виділених на утримання апарату райдержадміністрації.