Інформація про відділ

 
Структура  відділу організаційної роботи та з питань управління персоналом апарату  райдержадміністрації  
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактний             телефон
Коваленко Валентина Василівна
Начальник відділу  
       30-8-50  
Кайдаш Людмила Володимирівна
Головний спеціаліст з питань персоналу 
Костенко Оксана Сергіївна
 Провідний спеціаліст
вакансія
 Провідний спеціаліст
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Контактний телефон (04738) 3-08-50
Факс (04738) 3-06-94
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційної роботи та з питань управління персоналом апарату Драбівської районної державної адміністрації
 
        1. Відділ організаційної роботи та з питань управління персоналом апарату Драбівської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом  апарату Драбівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), що утворюється головою райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і підпорядковується голові райдержадміністрації (у межах повноважень) та    керівнику апарату райдержадміністрації.
       2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  Верховної Ради України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, розпорядженнями обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація) і райдержадміністрації, рішеннями районної ради, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Регламентом райдержадміністрації, Положенням про апарат райдержадміністрації, а також Положенням про відділ організаційної роботи та з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації.
       3. Відділ має печатку служби управління персоналом апарату Драбівської районної державної адміністрації.
       4. Основними завданнями відділу є:
       1) організаційне забезпечення діяльності голови райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації (далі – апарату);
       2) організаційне забезпечення проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови, першого заступника, заступника голови райдержадміністрації (далі – заступники голови), керівника апарату райдержадміністрації;
       3) підготовка проектів розпоряджень райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;
       4) формування планів роботи райдержадміністрації відповідно до Регламенту райдержадміністрації, здійснення аналізу їх виконання;
       5) підготовка щорічних публічних звітів  голови райдержадміністрації про підсумки діяльності райдержадміністрації;
       6) здійснення перевірок  виконання структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації і райдержадміністрації, доручень голови облдержадміністрації і райдержадміністрації; 
      7) координація роботи з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади;
      8) надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам  апарату, райдержадміністрації  з питань організаційної роботи та роботи з персоналом;
      9) реалізація державної політики з питань управління персоналом у райдержадміністрації;
      10) забезпечення здійснення головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;
      11) добір персоналу райдержадміністрації;
      12) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
      13) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
      14) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
      5.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
      1) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє роботу  структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі (в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації), виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування (в частині делегованих їм органами виконавчої влади повноважень) щодо виконання ними законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  облдержадміністрації  і райдержадміністрації, інших  законодавчих актів у межах компетенції відділу, вносить  відповідні пропозиції;
       2) здійснює організацію та координацію подання структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації  пропозицій до планів роботи райдержадміністрації та переліків заходів;
       3) на основі пропозицій заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації формує проекти перспективного (річного), місячних планів роботи райдержадміністрації, подає їх на затвердження голові райдержадміністрації, здійснює контроль за їх виконанням, узагальнює інформацію та готує з цих питань інформацію голові райдержадміністрації;
       4) на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації формує та узгоджує із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації план основних заходів, що будуть проводитися райдержадміністрацією упродовж тижня;
        5) спільно з відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації здійснює організацію, координацію та контроль підготовки структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату матеріалів для засідань колегії райдержадміністрації та нарад за участю голови райдержадміністрації, організаційне  забезпечення їх проведення;
        6) готує проекти рішень районної ради, колегії райдержадміністрації, розпоряджень райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;
        7) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали на розгляд голови райдержадміністрації про хід виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  голови райдержадміністрації у межах компетенції відділу;
        8) спільно із сектором з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації сприяє виборчим комісіям в організації підготовки та проведення на території району референдумів і виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських (селищного) голів у частині їх матеріально – технічного забезпечення;
        9) надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам апарату, райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських (селищної) рад з питань, що належать до компетенції відділу;
       10) вивчає, узагальнює та пропагує нові форми і методи  роботи  структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм методичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні управлінської роботи;
       11) забезпечує ведення реєстру консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, які утворюються головою райдержадміністрації, узагальнює звіти, що надходять до відділу від структурних підрозділів райдержадміністрації з питань діяльності консультативно-дорадчих органів та готує доповідні записки з цього питання;
       12) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації бере участь у забезпеченні організаційної підготовки урочистих заходів з нагоди державних і професійних свят, інших масових заходів;
 13) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів та депутатів місцевих рад, запити на інформацію з питань, віднесених до компетенції відділу;
 14) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;
        15) аналізує за дорученням голови райдержадміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах повноважень і порядку, визначених чинним законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку  району;
 
 16)  готує матеріали щодо:
 
 
 
     внесення головою райдержадміністрації подань, що стосуються  погодження призначення на посаду та звільнення з посади заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;
 
        нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочення працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
 
  відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами України, відомчими відзнаками та заохоченнями облдержадміністрації та райдержадміністрації;
 
        забезпечення здійснення головою райдержадміністрації  повноважень суб’єкта призначення щодо керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;
 
       інших питань роботи з персоналом, що вирішуються головою райдержадміністрації;
 17) вносить пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
 18) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату райдержадміністрації з питань управління персоналом;
 19) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує керівник апарату райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 20) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 21) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права) та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;
 22) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
23) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
24) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
25) за дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права);
26) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:
організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
опрацьовує штатні розписи;
спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;
забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
27) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;
28) здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату райдержадміністрації;
29) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;
30) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
31) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
32) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
33) обчислює стаж роботи та державної служби;
   34) здійснює методичне та інформаційне забезпечення роботи служб управління персоналом структурних підрозділів райдержадміністрації  зі статусом юридичних осіб публічного права;
35) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
36) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
37) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами;
38) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
39) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу працівників райдержадміністрації, призначення та звільнення яких здійснює  керівник апарату райдержадміністрації;
40) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
41) формує графік відпусток працівників райдержадміністрації, призначення та звільнення яких здійснює керівник апарату райдержадміністрації, готує проекти наказів щодо надання їм відпусток, веде облік;
42) формує графік відпусток заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, призначення та звільнення яких здійснює голова райдержадміністрації,  веде облік надання їм відпусток;
43) забезпечує підготовку матеріалів щодо погодження та надання відпусток керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права;
44) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації (крім працівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права) (далі – працівники райдержадміністрації);
45) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
46) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності працівників райдержадміністрації ;
47) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження працівників райдержадміністрації;
48) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівникам райдержадміністрації;
49) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
50) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком в райдержадміністрації;
51) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
52) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в райдержадміністрації;
53) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу в  апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права).
       6. Відділ має право:
       1) вносити на розгляд голови райдержадміністрації та його заступників проекти планів, заходів, програм, подавати їм доповідні записки та інформації;
       2) готувати проекти розпоряджень райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації  з питань, що належать до компетенції відділу;
       3) ініціювати запити та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, від органів місцевого самоврядування -  з питань здійснення органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади;
       4) залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян  (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до їх компетенції, підготовки проектів розпоряджень та інших документів, а також для розробки й здійснення заходів, що проводяться відділом згідно з покладеними на нього обов’язками;
        5) проводити перевірки в структурних підрозділах  райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;
        6) перевіряти повноту та своєчасність усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками в структурних підрозділах райдержадміністрації,  з питань, що належать до компетенції відділу;
        7) брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації, засіданнях виконавчих комітетів сільських (селищної) рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади;
        8) організовувати наради, консультації, семінари, надавати методичні рекомендації структурним підрозділам райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;
 9) спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації перевіряти і контролювати дотримання працівниками райдержадміністрації правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу;
 10) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на службу управління персоналом повноважень;
 11) за дорученням голови райдержадміністрації представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до  компетенції відділу.
       7. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування.
        8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
        9. Начальник відділу:
        1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання  покладених на відділ завдань;
        2) розподіляє  посадові обов`язки між  працівниками  відділу та подає їх на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації, координує та контролює їх діяльність;
        3) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
        4) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
        5) візує проекти розпоряджень райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, планів, заходів та інші проекти документів, що готуються відділом або надаються йому для погодження;
        6) бере участь у засіданнях, нарадах, що проводяться (організовуються) керівництвом райдержадміністрації та структурними підрозділами апарату райдержадміністрації;
        7) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
        8) вносить пропозиції керівнику апарату, голові райдержадміністрації щодо структури  райдержадміністрації, штатної чисельності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників райдержадміністрації;
        9) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;
       10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
        9. Структура і гранична чисельність відділу визначаються головою райдержадміністрації при затвердженні загальної структури, чисельності та фонду оплати праці  працівників апарату райдержадміністрації.
       10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на утримання апарату райдержадміністрації.