Інформація про управління

Структура
управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації
  станом на 01.02.2019
 
 
 
п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Телефон
роб./моб.
   1
ХРУЩ  Віктор Володимирович
Начальник управління
 
30-560
 
Відділ  організації виробництва сільськогосподарської продукції, інженерно-технічного забезпечення та з питань безпеки праці
 
    2
БЕЗПАЛЬКО  Микола Павлович
Заступник начальника управління - начальник відділу
30-560
3
СТАДНИК Марія  Іванівна
 Головний спеціаліст
30-560
   4
КОСЯЧЕНКО Віра Михайлівна
Провідний спеціаліст 
30-560
 
Відділ економічного аналізу, функціонування аграрного ринку, розвитку сільських територій та бухгалтерського обліку
 
   4
ЛАНЬКО  Ірина Василівна
Начальник відділу
30-560
    6
СИДОРЕНКО Юлія Анатоліївна
Головний спеціаліст-головний бухгалтер
30-560
7
Вакансія
Провідний спеціаліст
30-560

 

ПОШТОВА АДРЕСА: Управління агропромислового розвитку
Драбівської райдержадміністрації
вул. Центральна,69
смт Драбів
19800
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА:apr_drb@ukr.net
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 30-1-97
РЕЖИМ РОБОТИ:
Початок роботи – о 8-00 год.
            Закінчення роботи – о 17 год.15 хв.
у п‘ятницю – о 16-00 год.
          Перерва – з 13-00 год. до 14-00 год.
          Вихідні дні – субота, неділя 
 
ПРИЙОМ ГРОМАДЯН начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації:
                           щопонеділка   10-00 – 13-00
щовівторка 
                      Перша і третя середа  10-00 – 13-00 виїздні прийоми
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління агропромислового розвитку
Драбівської районної державної адміністрації

1. Управління агропромислового розвитку Драбівської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Драбівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), що утворюється головою райдержадміністрації.

Підпорядкування (спрямування та контроль за діяльністю) управління визначається відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації.
2. Управління  підпорядковане голові райдержадміністрації, є підзвітним і підконтрольним Управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація).
3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики),  Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями районної ради,  а також цим Положенням.
         4. Основними завданнями управління є:
забезпечення   реалізації в районі державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних програм та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій;
організація     роботи  з питань землеробства,  племінної  справи,  стандартизації,  охорони довкілля, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;
участь  у формуванні та     реалізації  державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, формування, збереження та використання екологічної мережі.
 
5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики та Мінприроди,
розпоряджень облдержадміністрації  та райдержадміністрації, та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) аналізує  стан та тенденції  соціально-економічного  і культурного розвитку у галузях агропромислового виробництва, охорони навколишнього природного середовища та вживає заходів щодо усунення недоліків;
3)  готує пропозиції до проектів районних програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також  цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва та охорони навколишнього  середовища;
4) вносить пропозиції до проекту районного бюджету;
5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
6) розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень райдержадміністрації;
7) бере  участь   у  погодженні   проектів   нормативно-правових   актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;
9) бере участь  у підготовці  звіту голови райдержадміністрації для  його розгляду на сесії районної ради;
10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні  та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;  
11)  забезпечує   здійснення заходів щодо  запобігання  і протидії корупції;
12) розглядає  в установленому   законодавством   порядку    звернення громадян;
13) опрацьовує  запити  і звернення  народних  депутатів України та депутатів місцевих рад;
14)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;
15) організовує  роботу   з   укомплектування, зберігання,    обліку   та використання архівних документів;
16)  забезпечує захист персональних даних;
17) інформує  населення  про  стан  здійснення  визначених  законом повноважень;
18) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
19) у галузі агропромислового виробництва:
вносить управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
формує регіональний  резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;
надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної
діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
надає  допомогу  підприємствам, установам та  організаціям  з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності,  виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики;
сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
розробляє і вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості грунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
сприяє    забезпеченню    цільового,   ефективного      використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;
сприяє техніко-технологічній модернізації  галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;
забезпечує в  межах своїх  повноважень  розвиток  виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;
створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально-спрямованих дорадчих послуг;
забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими
для Мінагрополітики  законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб‘єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
забезпечує організацію  виставково - ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;
подає пропозиції до проектів нормативно - правових  актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
здійснює  заходи,   направлені  на   активізацію    експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;
здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінагрополітики    для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;
здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон’юктури  аграрного та продовольчого ринку;
здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
координує виконання обласної та районної програм розвитку галузей тваринництва;
вивчає попит на  тваринницьку  продукцію  та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв‘язків та залученню інвестицій;
забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб‘єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
здійснює контроль  за використанням коштів,  що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
сприяє   поліпшенню   екологічного   стану   виробництва  та природоохоронної діяльності;
сприяє поліпшенню  виробничих  умов  праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;
забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;
надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
координує  діяльність  та   створює сприятливі  умови   для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв‘язання завдань, пов‘язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості грунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;
розробляє районні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юктури аграрного ринку та екологічних вимог;
формує поточну та перспективну  потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;
здійснює моніторинг стану забезпечення агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;
у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу.
18) у сфері охорони навколишнього природного середовища:
організовує   виконання  нормативно-правових  актів органів    державної влади  з питань регулювання   відносин з охорони навколишнього природного середовища;
здійснює формування показників програми соціально-економічного   розвитку району у сфері охорони навколишнього середовища;
здійснює контроль за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
інформує населення про стан навколишнього природного середовища району, сприяє популяризації знань з охорони довкілля;
за дорученням керівництва райдержадміністрації аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
6. У межах своєї компетенції бере участь:
у розробленні і здійсненні  на  районному рівні заходів щодо розвитку  інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;
у приватизації майна в агропромисловому комплексу, організовує передачу об‘єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;
у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи у тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних ресурсів), організовує їх збереження та нарощення;
у забезпеченні   підготовки, перепідготовки  та   підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;
у комплексному розвитку сільських територій,  здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;
у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;
у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;
у формуванні  та  забезпеченні реалізації  державної  аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави; 
в організації продовольчого ринку;
у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку району, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;
у розробленні   регіональних   балансів   попиту  і   пропозиції основних видів тваринницької продукції;
у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду аграрним сектором;
у розробленні та здійсненні  заходів з  нарощування   експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;
у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юктури ринку;
у здійсненні на підприємствах усіх форм   власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;
у реалізації державної регуляторної політики;
в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;
в організації проведення державної атестації (переатестації) суб‘єктів племінної справи у тваринництві;
у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машино-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;
у підвищенні  енергоефективності  підприємств  агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;
    виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
         7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
одержувати в установленому   законодавством  порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі агропромислового виробництва та охорони навколишнього природного середовища;
скликати в установленому  порядку наради,   проводити   семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління. 
8.  Управління   в   установленому   законодавством  порядку  та  у  межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів.
9. Управління  очолює   начальник, який  призначається на   посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством
про державну службу за погодженням із  облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.
10. Начальник  управління:
здійснює керівництво  управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
є керівником державної служби в управлінні;
подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;
затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов‘язки між ними;
планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;
подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;
здійснює набір кадрів;
організовує  роботу з підвищення  рівня  професійної    компетентності державних службовців управління;
видає у межах своїх повноважень   накази, організовує і контролює їх виконання. Накази  нормативно-правового  характеру, які  зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, м іністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.
12.  Начальник управління  може мати заступника,   який  призначається  на посаду і звільняється  з посади відповідно до законодавства про державну службу.
13. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
14. Граничну чисельність,   фонд  оплати  праці працівників  управління та видатки на утримання управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
15. Управління є юридичною   особою  публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації