Інформація про відділ

Структура відділу культури Драбівської райдержадміністрації
           
№ п/п
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактні телефони
1.
  Орел Світлана Іванівна 
Начальник
30-0-69
2
Дунаєва Юлія Олексіївна Головний спеціаліст
30-8-05
3
Ткаченко Людмила Іванівна  Провідний спеціаліст
 
Поштова адреса: 19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Центральна, 77
Тел. 30 0 69, 30 8 05.  Факс 30 0 69
Е-mail: drabivcultura@gmail.com
 
 
Режим роботи:
понеділок - четвер                з 8:00 – 17:15
п’ятниця                                з 8:00 -  16:00
Обідня перерва                     з 13:00 – 14:00
Вихідні дні:                           субота, неділя
 
Прийом громадян:
Перший, третій понеділок
з 10:00 – 13:00
смт Драбів вул. Центральна, 77 тел. 30069
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури Драбівської
районної державної адміністрації
 
 
1. Відділ культури Драбівської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Драбівського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури обласної державної адміністрації.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями   обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, наказами начальника управління культури обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про відділ.
4. Основними завданнями відділу є:
         1) Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, музейної справи, охорони культурної спадщини та з питань релігій.
         2) Здійснення, відповідно до законодавства, державного управління і контролю у сфері музейної, клубної, мистецької, бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини та релігій.
         3) Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
         4) Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів та національних меншин.
         5) Сприяння захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників установ і організацій охорони культурної спадщини та культурно-мистецької сфери, що діють на території району.
         6) Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу світогляду і віросповідання, зміцнення взаєморозуміння міжрелігійними організаціями різних віросповідань, вирішення спірних міжцерковних питань виключно на засадах чинного законодавства.
         7) У межах повноважень забезпечення проведення на території району політики щодо релігії та церкви, вирішення питань, пов'язаних з формуванням державно-церковних відносин, реалізацією права кожної особи на свободу світогляду, дотримання  принципів відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи – від церкви, сприяння виконанню релігійними організаціями завдань, передбачених їх статутами (положеннями), без втручання у діяльність, що здійснюється ними, відповідно до чинного законодавства.
         5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
         1) Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і аматорської творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару кінотеатрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, музеїв, організації виставок, придбання і розповсюдження кращих зразків національного кіномистецтва.
         2) Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови райдержадміністрації.
         3) Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку, охорони культурної спадщини та з питань релігій в районі.
         4) Готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для збереження і розвитку інфраструктури галузі, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері, сфері охорони культурної спадщини, релігії і подає їх на розгляд райдержадміністрації.
         5) Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям культурно-мистецької сфери та охорони культурної спадщини і релігій.
         6) Організовує проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів аматорської художньої творчості, виставок творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.
         7) Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища селищ та сіл району, художніх промислів і ремесел.
          8) Сприяє функціонуванню української мови у всіх сферах суспільного життя, збереженню і розвитку етнічної мовної і культурної самобутності національних меншин.
         9) Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва, культурно-мистецької освіти, охорони культурної спадщини та з питань релігій в районі.
         10) Веде облік релігійних організацій, які діють на території району.
         11) Сприяє зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжконфесійних питань виключно на засадах законодавства.
         12) Веде облік об'єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації.
         13) Сприяє розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини та релігій, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.
         14) Сприяє роботі творчих спілок.
         15) Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в комунальних підприємствах, установах та організаціях культурно-мистецької сфери, сфери охорони культурної спадщини.
         16) Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників підприємств, установ та організацій культурно-мистецької сфери, сфери охорони культурної спадщини та релігій державними нагородами. Застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.
         17) Бере участь в організації та проведенні всеукраїнських, обласних, районних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів.
         18) Розробляє з питань, що належать до його компетенції, пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності; забезпечує збирання та обробку статистичних даних і контроль за їх достовірністю.
         19) Забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
         20) Встановлює режим збереження і порядок використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони.
         21) Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій навчальних закладів.
         22) Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району; проектів районного бюджету, державних цільових і регіональних програм.                        
         23) Забезпечує доступ до публічної інформації.
          24) Здійснює роботу по захисту персональних даних.
25) Проводить  роботу із зверненнями громадян.
26) Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
         6. Відділ має право:
         1) Залучати інші структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
         2) Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
         3) Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його компетенції.
         7. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, релігійними громадами, громадянами та їх об'єднаннями.
         8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за попереднім погодженням із заступником голови облдержадміністрації та начальником управління культури облдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.
         9. Начальник відділу:
         1) Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності інших працівників відділу та структурних підрозділів, які йому підпорядковані.
         2) Видає у межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання.
         3) Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників.
         4) Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу.
         5) Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу та керівників структурних підрозділів.
         10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
         11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджується головою райдержадміністрації.
         12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.