Інформація про відділ

Структура 
відділу фінансово – господарського  забезпечення 
апарату райдержадміністрації
 
 
№ п/п
Прізвище, ім’я, п-батькові
Посада
Контактний телефон
1
Лук’яненко Ірина Григорівна
Нальник відділу
30-4-07
Мурашко Зоя Йосипівна Головний спеціаліст 30-4-07
3 Фурса Руслан Петрович Водій 30-4-07
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Контактний телефон (04738) 3-05-45
Факс (04738) 3-06-94
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансово – господарського  забезпечення 
( бухгалтерську службу) апарату райдержадміністрації
 
1.Відділ фінансово–господарського  забезпечення апарату Драбівської райдержадміністрації (далі – відділ)  є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який  утворюється головою райдержадміністрації, підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.
 2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями районної ради,  та іншими нормативно – правовими актами, які регламентують бюджетні відносини і фінансово –господарську діяльність  , а також цим Положенням.
З питань організації та методики ведення бухгалтерського обліку відділ керується  Законом України від 16.07.99 № 996-ХІY “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  Україні” та наказами Державного казначейства України.
3.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управлінням, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.
4.    Основними завданнями відділу є:
 ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;
відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності , необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами ;
забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань , своєчасної реєстрації таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій   у бухгалтерському обліку та звітності ;
забезпечення контролю за наявністю і рухом майна , використанням фінансових і матеріальних ( нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
запобігання виникнення негативних явищ у фінансово – господарській діяльності , виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів ;
збереження та утримання в належному стані приміщення, що орендується  райдержадміністрацією та прилеглої території.
5.Відділ ( служба) відповідно до покладених завдань:
забезпечує виконання кошторису і здійснює контроль за використанням коштів по апарату, управлінь  і  відділів райдержадміністрації;
   складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність , а також державну статистичну та податкову звітність , звітність до Пенсійного фонду України , зведену  по державному бюджету звітність та своєчасно подає її ;
      своєчасно та у повному обсязі перераховує податки та збори до державного та місцевого бюджетів ;
     забезпечує дотримання вимог нормативно – правових актів щодо :
 використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій ;
інвентаризації необоротних активів , товарно – матеріальних цінностей , грошових коштів , документів , розрахунків та інших статей балансу;
проводить аналіз бухгалтерського обліку та звітності , у тому числі зведеної звітності , щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості , розробляє  та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства ;
забезпечує :
дотримання порядку проведення розрахунків за товари , роботи та послуги ; зберігання , оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів та звітності ;
достовірність та правильність оформлення інформації , включеної до реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань ;
бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі , крадіжки грошових коштів та майна, псування активів ;
здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків , виявлених під час контрольних заходів , проведених державними органами.
розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян.
6.Відділ ( служба) при вирішенні питань, внесених до його компетенції, має право:
представляти установу в установленому порядку з питань , що відносяться до компетенції відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування , підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності ;
встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами райдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку ;
   одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації необхідні відомості, довідки та інші матеріали , а також пояснення до них ;
одержувати в установленому порядку від посадових осіб апарату райдержадміністрації та підрозділів райдержадміністрації інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій;
брати участь у нарадах та інших заходах з питань фінансово – господарської роботи, що проводяться в райдержадміністрації;
вносити голові райдержадміністрації пропозиції з щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку , складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово – господарської діяльності ;
вживати заходи для припинення неправомірних дій посадових осіб, що тягнуть за собою порушення встановлених чинним законодавством правил у сфері бухгалтерського обліку, фінансової дисципліни та завдають шкоди державі;
7.Відділ очолює начальник відділу, який  призначається на посаду та звільняється з посади  головою райдержадміністрації відповідно до законодавства про працю за погодженням з Державною казначейською службою за місцем обслуговування райдержадміністрації.
8. Прийняття (передача) справ начальником відділу у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності , за результатами якої оформляється відповідний акт.
9.Начальник відділу:
здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну  відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
розподіляє функціональні  обов’язки між працівниками відділу і подає їх на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації;
очолює організацію бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів ;
здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок ;
застосовує встановлені єдині методичні засади бухгалтерського обліку і звітності;
організовує облік коштів, товарно – матеріальних цінностей зберігання первинних документів, облікових реєстрів, бухгалтерської звітності і своєчасне передавання їх до архіву райдержадміністрації;
подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо визначення облікової політики райдержадміністрації, вибору та впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, складанням і поданням зведеної бухгалтерської звітності  та цільовим і ефективним використанням фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;
підписує звітність та документи , які є підставою для перерахування податків і зборів , проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій;
відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства ;
погоджує документи , пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати , встановленням посадових окладів і надбавок працівникам ;
організовує діяльність технічних працівників апарату райдержадміністрації;
виконує інші доручення голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.
10.Начальник відділу, який виявив порушення законності у діяльності структурних підрозділів або службових осіб, зобов’язаний інформувати голову райдержадміністрації для вжиття заходів до їх усунення.
11.Начальник відділу не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно – матеріальні цінності .
12.Начальник відділу у разі отримання від голови райдержадміністрації розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству , інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження , а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає голові райдержадміністрації та начальнику управління Державного казначейства в Драбівському районі відповідне повідомлення.
13.Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад головою райдержадміністрації відповідно до установленого порядку.
14.Працівники відділу, які не є державними службовцями призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.
15.Структура і штатний розпис відділу визначаються головою райдержадміністрації при затверджені загальної структури, чисельності та фонду оплати праці працівників апарату райдержадміністрації.