Інформація про відділ

 
Відділ організаційної, інформаційної роботи,  управління персоналом та звернень громадян  
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактний             телефон
Коваленко Валентина Василівна
Начальник відділу
30-8-50  
Кайдаш Людмила Володимирівна
Головний спеціаліст
Карпич Марина Сергіївна Головний спеціаліст 30-4-08
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Контактний телефон (04738) 3-08-50
Факс (04738) 3-06-94
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційної, інформаційної роботи,  управління персоналом та звернень громадян
    

1. Відділ організаційної, інформаційної  роботи, управління персоналом та звернень громадян апарату Драбівської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом  апарату Драбівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), що утворюється головою райдержадміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і підпорядковується голові райдержадміністрації (у межах повноважень) та керівнику апарату райдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  Верховної Ради України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, розпорядженнями обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація) і райдержадміністрації, рішеннями районної ради, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Регламентом райдержадміністрації, Положенням про апарат райдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Відділ має печатку служби управління персоналом апарату Драбівської районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями відділу є:

1) організаційне та інформаційне-аналітичне забезпечення діяльності  райдержадміністрації;

2) координація роботи з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади;

3) забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до райдержадміністрації з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;

4) надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам  апарату, райдержадміністрації  з питань організаційної роботи, управління  персоналом, роботи із зверненнями громадян;

5) реалізація державної політики з питань управління персоналом у райдержадміністрації;

6) забезпечення здійснення головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом.

5.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє роботу  структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі (в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації), виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування (в частині делегованих їм органами виконавчої влади повноважень) щодо виконання ними законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  облдержадміністрації  і райдержадміністрації, інших  законодавчих актів у межах компетенції відділу, вносить  відповідні пропозиції;

2) здійснює організацію та координацію подання структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації  пропозицій до планів роботи райдержадміністрації та переліків заходів;

3) на основі пропозицій заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації формує проєкти перспективного (річного), місячних планів роботи райдержадміністрації, подає їх на затвердження голові райдержадміністрації, здійснює контроль за їх виконанням, узагальнює інформацію та готує з цих питань інформацію голові райдержадміністрації;

4) на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації формує та узгоджує із заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації план основних заходів, що будуть проводитися райдержадміністрацією упродовж тижня;

5) спільно з відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації здійснює організацію проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації,  координацію та контроль підготовки структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату матеріалів;          

6) готує проєкти рішень районної ради, колегії райдержадміністрації, розпоряджень райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

7) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали на розгляд голови райдержадміністрації про хід виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  райдержадміністрації у межах компетенції відділу;

8) готує щорічний публічний звіт  голови райдержадміністрації про підсумки діяльності райдержадміністрації, матеріали до його виступів на нарадах, зустрічах тощо;

9) вивчає, узагальнює та пропагує нові форми і методи  роботи  структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм методичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні управлінської роботи;

10) забезпечує ведення реєстру консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, які утворюються головою райдержадміністрації, узагальнює звіти, що надходять до відділу від структурних підрозділів райдержадміністрації з питань діяльності консультативно-дорадчих органів та готує доповідні записки з цього питання;

11)  разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації бере участь у забезпеченні організаційної підготовки урочистих заходів з нагоди державних  свят, інших масових заходів;

12) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;

13) аналізує за дорученням голови райдержадміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах повноважень і порядку, визначених чинним законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку  району;

14) готує матеріали щодо:

 нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочення працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами України, відомчими відзнаками та заохоченнями облдержадміністрації та райдержадміністрації;

забезпечення здійснення головою райдержадміністрації  повноважень суб’єкта призначення щодо заступника голови райдержадміністрації, керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації;

 інших питань роботи з персоналом, що вирішуються головою райдержадміністрації;

15) вносить пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

16) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату райдержадміністрації з питань управління персоналом;

17) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує голова райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

18) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права) та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації;

19)  здійснює  заходи щодо організації та проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" в  райдержадміністрації;

20) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В";

21) за дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

22) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатні розписи;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

23) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;

24) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

25) здійснює визначення та аналіз індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців;

26) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

27) обчислює стаж роботи та державної служби;

28) здійснює методичне та інформаційне забезпечення роботи служб управління персоналом структурних підрозділів райдержадміністрації  зі статусом юридичних осіб публічного права;

29) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

30) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами;

31) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посади працівників райдержадміністрації, призначення та звільнення яких здійснює  голова райдержадміністраці, керівник апарату райдержадміністрації;

32) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

33) формує графіки відпусток:

працівників райдержадміністрації, призначення та звільнення яких здійснює керівник апарату райдержадміністрації, готує проєкти наказів щодо надання їм відпусток;

заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, призначення та звільнення яких здійснює голова райдержадміністрації,  веде облік надання їм відпусток;

34) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації (крім працівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права) (далі – працівники райдержадміністрації);

35) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

36) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності працівників райдержадміністрації;

37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком в райдержадміністрації;

38) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати;

39) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в райдержадміністрації;

40) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу, військовий облік  в  апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права);

41) забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до райдержадміністрації;

42) здійснює контроль  за своєчасним та якісним розглядом письмових звернень громадян, які надійшли з центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, від депутатів всіх рівнів, засобів масової інформації та інших органів;

43) у випадках порушення виконавської дисципліни готує та інформує для вжиття відповідних заходів реагування голову райдержадміністрації, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків;

44)  проводить консультації та роз'яснює громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом про порядок вирішення їх проблем;

45) забезпечує підготовку матеріалів для періодичного особистого звітування голови райдержадміністрацій перед головою облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян;

46) забезпечує проведення дня контролю;

47) здійснює підготовку проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;

48) організовує особистий прийом громадян, в тому числі виїзний, головою, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації;

49) перевіряє стан роботи щодо розгляду звернень, організації особистого прийому в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;

50) веде облік громадян, що побували на прийомі у керівництва райдержадміністрації, та контролює виконання доручень керівництва щодо вирішення питань, порушених у зверненнях на особистому прийомі;

51) забезпечує проведення прямих телефонних ліній головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації;

52) забезпечує:

інформаційне наповнення сторінок офіційного веб-сайту райдержадміністрації;

ефективну взаємодію із засобами масової інформації, інститутами громадянського суспільства, вивчення громадської думки;

узгодженість дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з упорядкуванням, оптимізацією та оновленням зовнішньої реклами на території району;

53) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

6. Відділ має право:

1) вносити на розгляд голови райдержадміністрації пропозиціїщодо удосконалення роботи відділу;

2) ініціювати запити та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, від органів місцевого самоврядування -  з питань здійснення органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади;

3) залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян  (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до їх компетенції, підготовки проектів розпоряджень та інших документів, а також для розробки й здійснення заходів, що проводяться відділом згідно з покладеними на нього обов’язками;

4) проводити перевірки в структурних підрозділах  райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

5) перевіряти повноту та своєчасність усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками в структурних підрозділах райдержадміністрації,  з питань, що належать до компетенції відділу;

6) брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації, засіданнях виконавчих комітетів сільських  рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади;

7) організовувати наради, консультації, семінари, надавати методичні рекомендації структурним підрозділам райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

8) спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації перевіряти і контролювати дотримання працівниками райдержадміністрації правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу;

 9) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на службу управління персоналом повноважень;

10)  за дорученням голови райдержадміністрації представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до  компетенції відділу.

7. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єданнями громадян та громадянами.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання  покладених на відділ завдань;

2) розподіляє  посадові обов`язки між  працівниками  відділу та подає їх на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації, координує та контролює їх діяльність;

3) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;

4) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) візує проєкти розпоряджень райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, планів, заходів та інші проєкти документів, що готуються відділом або надаються йому для погодження;

6) бере участь у засіданнях, нарадах, що проводяться (організовуються) керівництвом райдержадміністрації та структурними підрозділами апарату райдержадміністрації;

7) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

8) вносить пропозиції керівнику апарату, голові райдержадміністрації щодо структури  райдержадміністрації, штатної чисельності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників райдержадміністрації;

9) організовує та скликає наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

9. Структура і гранична чисельність відділу визначаються головою райдержадміністрації при затвердженні загальної структури, чисельності та фонду оплати праці  працівників апарату райдержадміністрації.

10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на утримання апарату райдержадміністрації.