Інформація про відділ

Структура відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактний телефон
Красоха Ольга Сергіївна
Начальник віділу
30-4-03
Селецька Катерина  Юріївна
 Провідний спеціаліст 
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Контактний телефон (04738) 3-04-03
Факс (04738) 3-06-94
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
Прийом громадян у відділі ведення Реєстру проводиться щоденно, крім вихідних з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00.

 

  
Положення
про відділ ведення Державного реєстру виборців
апарату Драбівської  районної державної адміністрації
 
1. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Драбівської районної державної адміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) утворюється головою Драбівської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації), входить до її складу і в межах Драбівського району забезпечує виконання покладених на  відділ ведення Реєстру завдань.
Відділ ведення Реєстру підконтрольний голові райдержадміністрації і підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.
2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, відповідно актами Міністерства закордонних справ України, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:
ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території Драбівського району, а також які проживають або перебувають за межами України;
складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.
 4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:
 - внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
- внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру;
- знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями Служби розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими Службою розпорядника Реєстру;
3) забезпечує захист персональних даних;
4) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців" (КСЗІ АІТС ДРВ).
Захист від спроб порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що циркулює в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців", здійснюється шляхом застосування програмно-апаратних засобів і методів технічного захисту інформації, використання штатних функцій захисту, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів;
5) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;
6) в установленому законом порядку розглядає звернення та запити  громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу ведення Реєстру;
7) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;
8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру, або про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру, за формою, встановленою Службою розпорядника Реєстру;
9) надає на письмову вимогу виборця, подану у встановленому Законом порядку,  інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;
10) здійснює періодичне поновлення бази даних Реєстру, а також уточнення персональних даних Реєстру;
11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;
12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;
15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;
16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;
17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених  Службою розпорядника Реєстру;
19) формує та надсилає до Центральної виборчої комісії подання щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;
20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;
22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;
23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
24) розглядає запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
25) інформує населення про стан здійснення визначених Законом повноважень;
26) здійснює ведення:
- адресного реєстру за сучасною назвою адміністративно-територіального устрою України, переліку відомостей про зміни геонімів, будинків;
- картографічного обліку виборчих дільниць, що діють на постійній основі;
- електронного документообігу в системі “АСКОД”;
27) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
28) здійснює інші  передбачені законом повноваження.
5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.
6. Відділ ведення Реєстру для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:  
1) одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації  з питань ведення Реєстру;
3) проводити в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.
7. З метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів відділ ведення Реєстру взаємодіє із  відповідними структурними підрозділами Міністерства закордонних справ України, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.
8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
9. Начальник відділу ведення Реєстру:
1) здійснює керівництво діяльністю відділу ведення Реєстру і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
2) розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ ведення Реєстру;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу ведення Реєстру та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу ведення Реєстру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) забезпечує виконання на території Драбівського району Закону, законів України про вибори та референдуми в частині питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;
6) видає накази  у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання.
Для формування наказів в електронній формі застосовує електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" та з дотриманням Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452;
7) забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
8) несе персональну відповідальність за дотримання вимог функціонування   КСЗІ АІТС "Державний реєстр виборців";
9) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;
10) підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;
11) вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;
12) забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;
13) звітує перед керівником апарату райдержадміністрації про виконання покладених на відділ ведення Реєстру завдань;
14) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах питань, що належать до компетенції відділу ведення Реєстру, та, за необхідності,  розробляє проекти відповідних рішень;
15) організовує та забезпечує роботу щодо ведення діловодства та контролю за виконанням документів у відділі ведення Реєстру;
16) працює з електронними документами з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру, здійснює в установленому порядку знищення електронних документів після закінчення строків їх зберігання.
17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу ведення Реєстру;
18) розглядає запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу ведення Реєстру;
20) забезпечує дотримання працівниками відділу ведення Реєстру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
21) здійснює інші повноваження, визначені законом та  цим Положенням.
10. Начальник відділу та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються  в установленому законодавством порядку.
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу ведення Реєстру визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".
12. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.