Районна програма енергозбереження та енергоефективності на 2011-2017 роки

 
 
1. Загальні положення
    Стратегічною метою районної Програми енергозбереження та  енергоефективності на 2011-2017 роки є підвищення рівня  ефективності використання палива та енергії в усіх галузях народного господарства та населенням району, заощадження за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів паливно-енергетичних ресурсів. Метою місцевої політики у сфері енергоефективності є створення економічних і соціальних умов для забезпечення максимально ефективного використання енергетичних ресурсів.
2. Етапи реалізації Програми 
Реалізацію Програми передбачається провести в один етап за період 2011 – 2017 років. 
3. Основні цілі та завдання Програми:
1.Зменшення енергоємності виробництва продукції, надання послуг та проведення робіт.
2.Підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики району шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування.
 3.Підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів.
Завдання Програми передбачається розв’язати шляхом:
1.Зменшення енергоспоживання в установах соціальної сфери та бюджетних організаціях району.
2.Впровадження альтернативних і відновлюваних джерел енергії.
3.Вирішення проблеми заборгованості за раніше спожиті, але своєчасно не оплачені енергоресурси.
4.Забезпечення установки приладів обліку енергоресурсів.
5.Здійснення заходів з популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів та вивчення відповідних питань у навчальних закладах різних типів.
Реалізація наведених заходів має пріоритетний характер, і від успішності створення ефективної системи регіонального регулювання енергоспоживання в значній мірі буде залежати можливість реалізаії політики енергоефективності та енергозбереження в  районі.
4. Обгрунтування необхідності розробки Програми
Драбівський  район входить до структури народногосподарського комплексу Черкаської області і його суб’єктам господарювання притаманні такі ж риси, як для економіки країни.
          Драбівський район, як адміністративно-територіальна одиниця, утворений в 1923 році. Розміщений в північно-західній частині Лівобережної України. .
         Територія району  складає 28,8 тис.кв. кілометрів. Кількість населення – 34,5 тис.чоловік (на 01.01.2017).
         Районний центр  -  селище міського типу Драбів.
         До складу району входить 51 сільський населений пункт, 2 селища міского типу.
         Економіка району має  характер аграрного напрямку.
        Драбівському району  притаманне використання обладнання з низьким рівнем економії енергоресурсів та високою їх  енергоємністю.
        На території району відсутні підприємства та виробничі потужності, що займаються виробництвом альтернативних та відновлювальних джерел енергії.
   Підставою та основними нормативно-правовими і нормативно-методичними документами, які визначають необхідність та порядок розробки районної Програми енергозбереження та енергоефективності є:
Закон України "Про енергозбереження" (стаття 6) та відповідні рішення обласної державної адміністрації;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 №159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2001. №241 "Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки";
Указ Президента України від 16.06.1999 №662/99 "Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та державними підприємствами";
 Указ Президента України від 28.07.2008 №679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання  паливно-енергетичних ресурсів"»
Наказ від 17.03.2009 № 33 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання ресурсів «Про затвердження Методики галузевих,  регіональних програм енергоефективності  та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання». 
5.Потенціал та пріоритетні напрямки підвищення енергоефективності
Сільське господарство
       Реалізація потенціалу енергозбереження і підвищення рівня енергоефективності в сільському господарстві може бути здійснене за рахунок: оптимізації структури посівних площ, впровадження енергозберігаючих технологій виробництва окремих видів посівів, використання методу розкидання подрібнених стебел кукурудзи та стебел озимої пшениці на еродованих ґрунтах, реконструкції зерносушарок та оптимізації режимів сушки зерна. В тваринництві: покращення структури поголів’я великої рогатої худоби, впровадження сучасних технологій приготування комбікормів, оптимізація раціону молодняка великої рогатої худоби із заміною однолітніх трав на зелений корм багаторічних трав тощо.
Будівництво
      Основою підвищення енергоефективності в галузі будівництва є підвищення теплоізоляційних властивостей будівель та споруд, впровадження економних систем опалення житлових будівель та виробничих, промислових споруд.
Комунальне господарство
          До пріоритетних напрямків підвищення енергоефективності та енергозбереження на підприємствах комунального та побутового обслуговування слід віднести:
- у теплоенергетиці – заміна фізично зношеного обладнання, підвищення рівня теплоізоляційних властивостей трубопроводів, оптимізація режимів роботи тепло утворюючого обладнання;
- у водопровідно-каналізаційному господарстві – автоматизація работи насосного обладнання при перекачці нечистот, зменшення втрат питної води при транспортуванні;
- у житловому господарстві – покращення теплозахисних характеристик, впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень та сучасних технологій будівництва та ремонту житла, встановлення лічильників обліку енергоносіїв, впровадження енергоефективних освітлювальних приладів.
Бюджетна сфера
        Для споживачів бюджетної сфери, населення та інших споживачів найбільш енергоефективними заходами стануть: оснащення засобами обліку та регулювання енергоспоживання, заміна засобів освітлення на більш енергозберігаюче, утеплення дверей, вікон, під’їздів та покрівель, заміна опалювальних приладів на прилади які використовують альтернативні джерела палива.
Драбівська райдержадміністрація для економного використання енергоресурсів щорічно розробляє план заходів з реалізації районної Програми з енергозбереження та енергоефективності. Виконання заходів Програми дає можливість дотримуватись норм споживання енергоресурсів та заохочувати споживачів до раціонального та економного їх використання.
6.Заходи щодо економії енергоносіїв
Здійснення заходів Програми передбачає:
підвищення економії у використанні енергоресурсів ; 
економія коштів у розрахунках за енергоносії; 
оптимізацію роботи машин та механізмів; 
заміну зношеного та несправного обладнання; 
зменшення енергоємності у виробництві продукції.  
7. Очікувані результати виконання Програми
    Виконання Програми дасть можливість підвищити рівень енергоефективності та енергозбереження в районі, підвищити рівень  ефективності використання палива та енергії в усіх галузях народного господарства та населенням району, скоротити обсяги використання та знизити затрати за рахунок заощадження паливно-енергетичних ресурсів.
Виконання Програми дасть можливість:
зменшити витрати на оплату енергоносіїв; 
скоротити обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів; 
знизити затрати на виробництво одиниці продукції; 
використовувати нетрадиційні джерела енергії; 
знизити енергоємність суспільного виробництва до рівня розвинених країн світу; 
зменшити обсяг використання природних ресурсів; 
підвищити рівень конкурентоспроможності місцевих виробників. 
8. Експертиза з енергозбереження, енергоаудит
   Суттєвим елементом здійснення державної політики в питаннях підвищення ефективності використання ПЕР є державна експертиза з енергозбереження.
  Обов'язковість проведення державної експертизи з енергозбереження визначається Законом України "Про енергозбереження" (стаття 21). Експертизу проводять Центральна, регіональні та обласні державні інспекції з енергозбереження.
   Перелік об'єктів , які підлягають державній експертизі з енерго­збереження та необхідна документація визначаються відповідним Положенням про порядок проведення державної експертизи з енергозбереження.
Проведенням енергоаудиту займається спеціалізоване підприємство ЗАТ «Укренергозбереження».