Функції і повноваження

Завдання та функції місцевих органів
державної виконавчої  влади
 
Згідно зі статтею 118 Конституції України та Законом України „Про місцеві державні адміністрації” органами виконавчої влади в областях і районах є місцеві державні адміністрації, склад яких формують голови місце­вих державних адміністрацій, що призначаються на посаду і звільня­ються з посади Президентом України за поданням Кабінету Мі­ністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їй відповідною радою. Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та здійснюють контроль за їх діяльністю.
Найважливішими функціями місцевих органів виконавчої влади є забезпечення:
·    виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
·     законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;
·    виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин, також програм їх національно-культурного розвитку;
·     підготовки, виконання та звітів відповідних бюджетів та програм;
·    взаємодії з органами місцевого самоврядування;
·    реалізації інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
Місцеві державні адміністрації діють відповідно до принципів: відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів.
 
ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації та підприємництва;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
Крім того, місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами. Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.
Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:
1) збереженням і раціональним використанням державного майна;
2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
4) охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів;
7) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;
8) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
9) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
10) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
11) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;
           12)  додержанням законодавства про Національний архівний фонд та  архівні  установи;  
           13)  діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних  та  юридичних  осіб. 
           14) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної   оборони)   під   час  будівництва  будинків,  споруд, розміщення    інших    господарських   об'єктів,   інженерних   та транспортних комунікацій;
           15)  станом  захисних  споруд  цивільного  захисту (цивільної оборони).
 
Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій
 
Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку
·  розробка проектів програм соціально-економічного розвитку і подання їх на затвердження відповідній раді, забезпечення їх виконання;
            ·  забезпечення ефективного використання  природних,  трудових  і фінансових ресурсів; 
            - складання  необхідних  для  управління  соціально-економічним розвитком     відповідної     території     баланси      трудових, матеріально-фінансових  та  інших  ресурсів,  місцевих будівельних матеріалів,  палива;  визначає  необхідний  рівень  обслуговування населення  відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проводить розрахунок коштів та визначає обсяг  послуг,  необхідних для  забезпечення  передбаченого  законодавством рівня мінімальних соціальних потреб; 
- подання раді висновків щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
·  внесення за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозицій про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;
- розгляд  та  прийняття  рішень  за  пропозиціями  органів
місцевого   самоврядування   щодо   проектів   планів  та  заходів
підприємств,  установ,  організацій,  розташованих на  відповідній
території;
·  розробка пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування та ін.
            - розробка  та  внесення  пропозицій  до проектів державних цільових  програм,  а  також  довгострокових прогнозів та проектів індикативних   планів   розвитку   відповідних  галузей  народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.
 
 
 
 
Повноваження в галузі бюджету та фінансів
 - складає  відповідно  до  визначених  у щорічному посланні Президента  України  до  Верховної  Ради  України  про внутрішнє і
 зовнішнє  становище  України  пріоритетів  і подає на затвердження
ради  проект  відповідного  бюджету  та забезпечує його виконання;
звітує перед відповідною радою про його виконання;
            - подає в установленому порядку до органів виконавчої  влади вищого   рівня   фінансові   показники  і  пропозиції  до  проекту Державного  бюджету  України,  пропозиції   щодо   обсягу   коштів Державного  бюджету  України  для їх розподілу між територіальними громадами,  розмірів дотацій і субсидій,  дані  про  зміни  складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні  розмірів  субвенцій,  а також  для  бюджетного  вирівнювання  виходячи  із  забезпеченості мінімальних соціальних потреб; 
            - здійснює фінансування підприємств,  установ та організацій освіти,  культури,  науки,  охорони здоров'я,  фізичної культури і спорту,  соціального захисту населення,  переданих у встановленому законом  порядку  в  управління  місцевій  державній адміністрації вищими  органами  державної  та  виконавчої  влади  або   органами місцевого   самоврядування,   що  представляють  спільні  інтереси територіальних громад,  а також заходів,  пов'язаних із  розвитком житлово-комунального   господарства,   благоустроєм   та  шляховим будівництвом,  охороною довкілля та  громадського  порядку,  інших заходів, передбачених законодавством; 
            - у  спільних  інтересах  територіальних  громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами  підприємств,  установ, організацій    та    населення    для   будівництва,   розширення, реконструкції,  ремонту  та  утримання   виробничих   підприємств, транспорту,   мереж   тепло-,  водо-,  газо-,  енергозабезпечення, шляхів,  зв'язку,  служб  з  обслуговування  населення,   закладів охорони   здоров'я,   торгівлі,   освіти,   культури,  соціального забезпечення  житлово-комунальних  об'єктів,  в  тому   числі   їх придбання  для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів та інші.
 
Повноваження в галузі управління майном, приватизації сприяння  розвитку  підприємництва та здійснення державної регуляторної політики
 
·  здійснює на відповідній території управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління, прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснення делегованих відповідною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад;
·  забезпечує реалізацію державної політики сприяє розвитку малого бізнесу, подання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів та інші.
 
Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку
·  організація розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
·  забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями ЖКГ, зв’язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;
·  організація охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів та інші.
 
Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля
·  розробка та забезпечення виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власності;
·  розробка, подання на затвердження відповідної ради та забезпечення виконання регіональних екологічних програм; звітування перед відповідною радою про їх виконання;
·  інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення; організація роботи по ліквідації наслідків екологічних аварій;
· внесення пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
·  розробка і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях та ін.
-  погоджує  документацію  із  землеустрою  у  випадках  та
порядку,  визначених  Земельним  кодексом  України  та
Законом  України  "Про землеустрій", щодо відповідності
зазначеної    документації    законодавству    у   сфері   охорони
навколишнього природного середовища та інші.
 
Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді
· реалізація державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді;
·  сприяння розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності;
·  вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;
·  організація роботи медичних закладів по поданню допомоги населенню, надання у межах повноважень встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;
·  забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
·  сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та інші.
 
Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення
            ·   реалізація   державної   політики   в   галузі    соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян -  пенсіонерів,  інвалідів,  одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб із їх числа, одиноких   матерів,   багатодітних   сімей,  інших  громадян,  які внаслідок   недостатньої  матеріальної  забезпеченості  потребують допомоги  та  соціальної  підтримки з боку держави.
Сприяння розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, подання адресної соціальної допомоги та підтримки, призначення та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;
·  забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
·  сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
·  здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та інші.
 
Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати
· забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;
·  забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць;
· участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) та інші.
 
Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян
· забезпечення виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
· забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
·  забезпечення розгляду звернень громадян та їх об’єднань, здійснення контролю за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;
· розгляд питань і внесення пропозицій про нагородження державними нагородами України;
·  забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства;
· забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
· оголошення у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних із підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;
·  участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;
-  забезпечення здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та інші.
 
Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин
·  сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;
· сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності;
· сприяння розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;
·  внесення у встановленому порядку до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території та інші.
 
Повноваження в галузі оборонної роботи
·  забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;
· здійснення заходів, пов’язаних із мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на відповідній території;
·  забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби та інші.