Інформація про сектор

Сектор з питань  надання адміністративних послуг та державної реєстрації
КРИВОРОТ
Юлія Вадимівна
Завідувач сектору
(04738)
30581
ЯМПОЛЬСЬКА
Наталія Андріївна
Адміністратор  
(04738)
30 5 81

 

 

 
 
 
 
 
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Контактний телефон (04738) 3-05-81
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Драбівської районної державної адміністрації
 
1. Сектор з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Драбівської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом Драбівської районної державної адміністрації, утворений головою районної державної адміністрації з метою забезпечення надання якісних адміністративних послуг на території Драбівського району Черкаської області в межах чинного законодавства, здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Драбівської районної державної адміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та відомств України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору приймає голова районної державної адміністрації.
4. Сектор у своїй діяльності підпорядковується голові районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.
5. Основним завданням сектору є реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території району.
6. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
1) організовує на території району виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) організовує діяльність Центру надання адміністративних послуг Драбівської районної державної адміністрації (далі – Центр);
3) організовує надання адміністративних послуг;
4) забезпечує зручність та оперативність отримання адміністративних послуг, послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документів дозвільного характеру суб’єктами звернень, послуг Державної міграційної служби України;
5) взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, суб’єктами господарювання, громадянами з питань надання адміністративних послуг та дозвільних процедур;
6) надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг та отримання документів дозвільного характеру, у тому числі у телефонному режимі;
7) забезпечує взаємодію представників суб’єктів надання адміністративних послуг, регіональних та місцевих дозвільних органів;
8) інформує голову районної державної адміністрації про кількісні та якісні показники роботи Центру;
9) забезпечує внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг та змін до них, а також виключення відомостей;
10) розробляє та вносить пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг;
11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
12) розробляє проєкти розпоряджень районної державної адміністрації, доручень, рішень колегії районної державної адміністрації  з питань реалізації визначених повноважень;
13) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;
14) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
18) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
19) забезпечує захист персональних даних;
20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
21) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання протидії корупції;
22) веде облік (надходження та вибуття) та забезпечує зберігання паперових реєстраційних справ, що передаються на зберігання до районної державної адміністрації від суб’єктів державної реєстрації.
7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіяти з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності;
2) в установленому законодавством порядку безоплатно отримувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;
3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації в галузі організації надання адміністративних послуг;
5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
7) брати участь у нарадах та інших заходах з питань що належать до компетенції сектору.
8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Черкаською обласною державною адміністрацією.
9. Завідувач сектору:
1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;
3) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань;
6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;
7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
8) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
9) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;
10) подає ;
11)   проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;
12)забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
13)здійснює інші повноваження, визначені законом.
10.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.
11. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.