Інформація про управління

Структура фінансового управління
№ п/п
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактний телефон
1
СІПКО Марина Миколаївна
Начальник управління
30 6 65
2
Вакансія
Головний спеціаліст - бухгалтер
30 6 72
 
Відділ по плануванню та аналізу бюджету за видатками
 
3
Вакансія
Заступник начальника управління – начальник відділу
 
30 1 96
4
ЗАГРЕБЕЛЬНА  Зоя Михайлівна
Головний спеціаліст
5
ТКАЧЕНКО Вікторія Василівна
Головний спеціаліст
 
Відділ по плануванню та аналізу доходів
 
6
БАРДАСЬ Ольга Григорівна
Начальник відділу
 
 
31 0 36
 
 
7
ІЩЕНКО Тамара Миколаївна
Головний спеціаліст
8
ТКАЧЕНКО Ірина Миколаївна
Головний спеціаліст
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Електронна адреса : db@gfu.ck.ua
Факс (04738) 3-06-94
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Драбівської районної
державної адміністрації
 
1. Фінансове управління районної державної адміністрації (далі – управління)  є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядковується голові державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, рішеннями  районної ради, прийнятими у межах  компетенції, а також цим положенням.
3. Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації державної бюджетної політики  на території району;
розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;
підготовка розрахунків до проекту бюджету району  та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;
забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району;
розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового  і бюджетного планування та фінансування витрат;
здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання районного бюджету.
4. Управління відповідно до покладених на нього повноважень:
1) організовує у межах своїх повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень  захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;
4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в районі;
5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;
6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;
7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;
8) бере участь у:
підготовці заходів регіонального розвитку;
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розпорядниками яких є інші структурні підрозділи;
підготовці звітів голови відповідної районної держадміністрації для розгляду їх на сесії місцевої ради;
розробленні проектів розпоряджень голови відповідної районної держадміністрації;
підготовці балансу фінансових ресурсів району;
9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
10) розробляє і доводить до відома  головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
12) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, за дорученням голови районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації;
16) складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;
17) затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
18) проводить у встановленому порядку  розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування;
19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної  державної  адміністрації;
21) здійснює за участю Драбівського відділення Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Черкаської державної податкової служби прогнозування та аналіз надходження доходів до місцевого бюджету;
22) організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних  рад, Драбівським відділенням Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Черкаської державної податкової служби, управлінням Державної казначейської служби України у Драбівському районі Черкаської області забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;
24) готує і подає відповідній місцевій раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;
25) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;
26) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
27) інформує керівництво районної  державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;
28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
29) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
30) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
33) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
34) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності  працівників,  фонду оплати праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;
35) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;
36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
37) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:
зупинення операцій з бюджетними коштами;
призупинення бюджетних асигнувань;
зменшення бюджетних асигнувань;
повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
40) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
41) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
42) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
43) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
44) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
45) забезпечує захист персональних даних;
46) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;
47) здійснює інші передбачені законом повноваження.
  1. Управління  має право:
одержувати в установленому порядку від інших структурних   підрозділів районної держадміністрації, виконавчих органів сільських та селищних рад, Драбівського відділення Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Черкаської державної податкової служби, управління Державної казначейської служби України у Драбівському районі Черкаської області, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм  власності  інформацію,  документи  та  інші  матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження  районного  бюджету та аналізу його  виконання;
залучати фахівців інших структурних підрозділів районної    держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань  громадян (за  погодження з їх керівниками) до розгляду питань,  що  належать до його компетенції;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відповідної місцевої держадміністрації;
користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до  його  компетенції.
6.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із  заступником голови обласної державної адміністрації та директором Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
Начальник управління має заступника, який за його поданням в установленому порядку призначається  на посаду і звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.
Начальник управління:
1) здійснює керівництво структурним управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
8) представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної  державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної  державної адміністрації;
9) видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує здійснення контролю за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Драбівському районному управлінні юстиції;
10) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису управління;
11) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
12) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;
13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
15) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
16) здійснює інші повноваження, визначені законом.
7. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачене законом.
8. До врегулювання питання оптимізації структури і повноважень місцевих державних адміністрацій та затвердження Кабінетом Міністрів України чисельності їх працівників  граничну   чисельність,  фонд оплати праці працівників управління  у  межах виділених асигнувань затверджує директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
До врегулювання питання оптимізації структури і повноважень місцевих державних адміністрацій кошторис та штатний   розпис  управління  затверджує   директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні  рахунки  в  органах  Державної  казначейської служби, печатку із  зображенням   Державного  Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.