Інформація про сектор

 Структура сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохороними органами
 
Завідувач сектору
 
ЯНЕНКО
Руслан Вікторович
 
 
30-4-78
Провідний
документознавець
КОРШАК
Василь Петрович
 
30-4-08
 
Поштова адреса:  вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800
Ел.адреса: 
Режим роботи:
08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
Прийом громадян : щоденно з 9.00 до 13.00
     

 

Положення
про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Драбівської районної державної адміністрації
                                           
1. Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Драбівської районної державної адміністрації              (далі  - сектор) є структурним підрозділом Драбівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), який утворюється головою райдержадміністрації. Сектор забезпечує виконання завдань, покладених на райдержадміністрацію у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян.
2. Сектор підпорядковується голові райдержадміністрації та заступнику голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків, а також підзвітний і підконтрольний управлінню цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації.
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями сектору є:
        1) забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері цивільного захисту населення та оборонної роботи;
        2) забезпечення та реалізація заходів щодо охорони громадської безпеки, додержання громадського порядку, боротьби зі злочинністю в районі.
5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
        1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
        2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
        3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах своїх повноважень;
        4) розробляє проєкти розпоряджень райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;
5) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
        6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
        7) бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;
        8) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
        9) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;
        10) контролює роботу виконавчих органів місцевого самоврядування та надає їм методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту та оборонної роботи;
11) забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту Драбівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області (далі – ланка територіальної підсистеми) до дій за призначенням;
        12) організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;
        13) здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій,
        14) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
        15) забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
        16)  розробляє проєкти регіональних програм з питань, що належать до компетенції сектору, вносить їх у встановленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації;
        17) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, ланки  територіальної підсистеми забезпечує:
        організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної ланки підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
         формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
        організацію функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
        уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
        уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;
        участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовку пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;
        18) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, ланки територіальної підсистеми забезпечує:
        організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;
         підготовку розпорядчих документів щодо переведення територіальної ланки підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;
         організацію робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;
         постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих її наслідків;
         участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
         участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
         участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;
         участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
         організацію безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
         інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходів, що здійснюються;
        19) у режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану";
        20) здійснює виконання визначених для райдержадміністрації повноважень щодо керівництва підготовкою території району до оборони;
        21) організовує та проводить в межах компетенції заходи щодо надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;
        22) сприяє в межах компетенції:
        проведенню заходів щодо підготовки молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом;
        здійсненню заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
        практиці залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації;
        23) ініціює розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань що належать до компетенції сектору;
        24)  бере участь у межах своїх повноважень у:
        контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
        проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
        перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;
        перевірці готовності органів управління району та сил ланки територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;
        організації та проведенні підготовки органів управління та сил ланки територіальної підсистеми, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;
        розгляді органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил ланки територіальної підсистеми, стану оборонної роботи та підтримання правопорядку;
        заходах щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення в межах компетенції;
        підготовці узгоджених пропозицій та прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в районі;
        контролі за виконанням заходів із забезпечення підрозділів територіальної оборони;
25)  координує діяльність органів місцевого самоврядування з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, дотримання прав і свобод громадян;
         26) готує голові райдержадміністрації пропозицій щодо включення до проєкту районного бюджету витрат на здійснення заходів у сфері оборонної роботи та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян,  на розвиток і функціонування цивільного захисту району;
         27) вносити пропозиції голові райдержадміністрації щодо:
складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;
         оголошення окремих місцевостей (територій району) зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;
         погодження проєкту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організація під час розроблення та виконання такого плану взаємодії з органами військового управління;
        28) здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та  взаємодії з правоохоронними органами.
6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
        1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об’єднань громадян до вирішення питань, що належать до компетенції сектору;
        2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
        3) вносити керівництву райдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;
        4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
        5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
        6) здійснювати повноваження райдержадміністрації щодо перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства з питань, що належать до компетенції сектору;
7) визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ;
         8) порушувати клопотання перед головою райдержадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми                 ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань;
        9) надавати методичну допомогу органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;
        10) брати участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку.
7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Сектор   очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  Черкаською обласною державною адміністрацією.
9. Завідувач сектору:
        1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
        2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;
        3) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
        4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
        5) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
        6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проєкти відповідних рішень;
7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
8) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;
9) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;
        10) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
11) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору, в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.