Інформація про відділ

Керівництво відділу освіти та дні прийому громадян
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Контактний             телефон
Шевчук Валентина Степанівна
Начальник віділу
              30-6-19
Лук'яновець Ірина Миколаївна
 
Вакансія
Головний спеціаліст 
 
Провідний спеціаліст
30-2-72
 
 
19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Центральна, 69
Тел. 3 04 29  Факс 3 04 29
Офіційний веб-сайт: http://drabiv-osvita.gov.ua
 
Розпорядок роботи:
понеділок – четвер 8.00 – 17.15
п'ятниця 8.00 – 16.00
обідня перерва 13.00 – 14.00
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації
 
     1. Відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації (далі –відділ освіти) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і  забезпечує виконання завдань щодо реалізації в районі державної політики в галузі освіти.
    2.­ Відділ освіти підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України.
     3. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також Положенням про відділ освіти.
     4. Основним завданням відділу освіти є забезпечення реалізації  в районі державної політики у галузі освіти.
     5. Відділ освіти відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;
2)визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
3) забезпечує соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних,  інших працівників закладів та установ освіти;
4) створює  умови  для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
5) забезпечує  розвиток освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
6)  здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
7) координує діяльність  навчальних закладів, що належать до сфери управління відділу освіти  районної державної адміністрації, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
8) здійснює управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
9)проводить атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району,  оприлюднює результати атестації;
10) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формує програму розвитку позашкільної освіти, спрямовану на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;
11) організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей, розвиток фізичної культури та спорту;
12) організовує і проводить  фізкультурно-спортивні заходи серед дітей, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;
13) координує  роботу районного методичного кабінету, групи з централізованого обслуговування навчальних закладів і  установ освіти, централізованої бухгалтерії, психолого-медико-педагогічної консультації, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;
 14) аналізує стан освіти, інноваційної діяльності, забезпечує захист прав інтелектуальної власності, дітей  в районі,  розробляє районні програми їх розвитку, а також  інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;
 15)  бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формує районне замовлення на їх підготовку;
 16) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створює освітні округи тощо;
 17) організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;
 18) проводить  атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
 19)вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 20) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює  належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин;
 21) впроваджує в практику освітні програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 22) впроваджує в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає  регіональний компонент у змісті освіти;
 23)вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надає навчальним закладам статус експериментальних;
 24) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;
 25) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 26) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 27) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує  проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
 28) співпрацює з  відділом кримінальної міліції  у справах дітей РВ УМВС України в Черкаській області, службою у справах дітей райдержадміністрації  у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 29) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 30) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
 31) здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти  будівництва навчальних закладів;
32) вживає у межах своєї компетенції заходи  щодо поліпшення матеріальних та житлових умов  працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;
33) розглядає питання та вносить  Міністерству освіти і науки  України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти,
інноваційної діяльності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;
34) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, що зумовили їх появу;
35) надає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів,  а також щодо  забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в районі,  що належать  до  його компетенції;
36) бере участь  у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
37) готує  пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та районних  програм поліпшення становища освіти, забезпечує  їх виконання;
38) розробляє і подає на розгляд державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти;
39) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить  їх в установленому порядку на розгляд державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України;
40) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
41) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих  відпочинкових  закладів;
42) здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя в дитячому учнівському  середовищі, проводить  інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
43) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи;
44) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань
освіти,  проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
45) вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;
46) проводить  серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проводить  в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
47) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у відділі освіти;
48) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
49) надає  адміністративні послуги;
 50) вносить пропозиції до проекту  районного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
51) розробляє  проекти розпоряджень районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
52) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
53) бере  участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації,  нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
54) бере участь у підготовці звіту голови районної державної адміністрації для його розгляду на сесії районної ради;
55) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;
56) забезпечує  здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
57) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів,
протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
58) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
59) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
60) інформує населення про стан здійснення визначених законом
повноважень;
61) контролює за органами місцевого самоврядування та надає  методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у галузі освіти;
62) здійснює повноваження,  делегованих органами місцевого
самоврядування;
63) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної
підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
64) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
65) забезпечує  у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
66) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
67) бере участь у спеціальних перевірках відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
68) забезпечує  захист персональних даних;
69) здійснює інші передбачені законом повноваження.
     7. Відділ освіти для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами,  міжнародними організаціями, фондами тощо;
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти;                                                
4) вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
7) за дорученням голови державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;
8) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
     8. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
     9. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із
законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та начальником Департаменту освіти і науки облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.
     10. Начальник відділу освіти:
1) здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
 2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти;
 3) затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;
 4) планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;
6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;
7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу світи, та розробляє проекти відповідних рішень;
8) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
9) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;
10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
11) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
12) керує розробкою проектів розпоряджень районної державної адміністрації, планів, програм, заходів,  що належать  до компетенції відділу та аналізує стан їх виконання;
13) контролює процеси реалізації в районі державної політики  у галузі освіти, виконання законодавчих і нормативних актів, розпоряджень і наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, облдержадміністрації і райдержадміністрації;
14) здійснює аналіз стану галузі освіти, прогнозування тенденцій розвитку освіти в районі, приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і  закріплення позитивних тенденцій;
15) планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу освіти  райдержадміністрації з іншими структурними підрозділами  райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями при розв’язанні питань, що стосуються розвитку освіти в районі;
16) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;
17) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації;
18) вирішує питання призначення на посади та звільнення з посад, переміщення працівників відділу освіти;
керівників державних і комунальних дошкільних навчальних закладів (стаття 31 Закону України «Про дошкільну освіту»);
керівників державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (стаття 23 Закону України «Про позашкільну освіту»);
педагогічних кадрів, у тому числі керівних кадрів, державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (стаття 37 Закону України «Про загальну середню освіту»);
19) у межах своїх повноважень розглядає запити та надає інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
21)  здійснює інші повноваження, визначені законом.
      11. Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, іншим центральним органом виконавчої влади, або директором Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
     12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), завідувача районним методичним кабінетом при відділі освіти, інших відповідальних працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів.
     13. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також висококваліфіковані спеціалісти.
     14. Склад колегії  затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.                                            
     15. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти.
      16. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.
     17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
     18. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти,  при відділі освіти  можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).
     19. При відділі освіти для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу освіти, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі  висококваліфікованих спеціалістів.
     20. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.
     21. Відділ освіти як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Драбівському районі, печатку із зображенням Державного Герба України та свої найменування, власні бланки.
 
 
Нормативно-правові засади діяльності відділу освіти Драбівської районної державної адміністрації 
Діяльність відділу освіти визначається:
- Конституцією України;
- діючими законами України;
- актами Президента України і Кабінету Міністрів України;
- наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
- розпорядженнями голови Черкаської обласної державної адміністрації;
- наказами Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;
- рішеннями обласної та районної рад, виконавчого комітету;
- розпорядженнями голови районної державної адміністрації;
- Положенням про відділ освіти.