Інформація центру

Структура
Драбівського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Кількість

Прізвище, імя, по-батькові

Посада

Телефон

1

Притула Наталія Марківна

Директо

31 1 73

2

Соціальна відпістка

Провідний фахівець із соціальної роботи

3

Яценко Людмила Олександрівна

Провідний фахівець із соціальної роботи

4

Красота Еміне Серверівна

Остапенко Таміла Віталіївна

Фахівець із соціальної роботи 

5

Осадча Людмила Іванівна

Бухгалтер

 
Фахівці із соціальної роботи
районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Кількість

Прізвище, імя, по-батькові

Посада

1

Горобець Раїса Олександрівна

Фахівець із соціальної роботи на території Кантакузівської. Демківської сільських рад

2

Сокол Раїса Антонівна

Фахівець із соціальної роботи на території Шрамківської сільської ради

3

Тарасенко Любов Іванівна

Фахівець із соціальної роботи на території Бирлівської сільської ради

4

Турчаненко Оксана Миколаївна

Фахівець із соціальної роботи на території Митлашівської, Перервинцівської сільських рад

5

Шовкова Людмила Олександрівна

Фахівець із соціальної роботи на території Кононівської, сільської ради

6

Ятченко Людмила Валеріївна Фахівець із соціальної роботи на території Михайлівської ОТГ
 
 
Поштова адреса: вул.Центральна, 69, смт Драбів, Черкаська обл., 19800 (каб. 422, 423, 401)
Контактний телефон (04738) 31-1-73
E-mail: drabivrcsssdm@ukr.net
Режим роботи: 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
Прийом громадян: друга, четверта п’ятниця місяця з 08 00до 1300
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Драбівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 
1. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування і належить до сфери його управління.
Діяльність центру спрямовується відповідно Міністерством соціальної політики, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, районної держадміністрації.
 Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується органом, який його утворив.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Загальним положенням.
4. Основними принципами діяльності центру є:
законність;
соціальна справедливість;
доступність та відкритість;
конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;
додержання і захист прав людини;
адресність та індивідуальний підхід;
добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;
максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
5. Основними завданнями місцевого центру є:
проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;
забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
6. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює заходи щодо:
виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:
соціального супроводу;
консультування;
соціальної профілактики.
За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:
соціальної інтеграції та реінтеграції;
соціальної адаптації;
соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
кризового та екстреного втручання;
представництва інтересів;
посередництва (медіації);
4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації;
5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);
7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;
8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальним структурним підрозділом Національної поліції.
7. Центр має право:
вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;
укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.
8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку керівником органу, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.
Директор місцевого центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з регіональним центром.
9. Директор центру:
здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
визначає ступінь відповідальності його працівників;
складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;
затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;
видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;
утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;
приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру;
 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та з інших джерел, не заборонених законодавством.
Центр надає послуги на безоплатній основі.
11. Рішення, щодо заохочення директора центру приймається з погодження головного розпорядника коштів.
12. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються  головним розпорядником коштів.
 
13. Кошториси, плани асигнувань загального фонду, інші фінансові документи затверджуються головним розпорядником коштів.
  15. Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування забезпечує Центр приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
   16. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.
   17. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.